De fyra kvadranterÖVRE VÄNSTRA
inre individuella

ÖVRE HÖGRE
yttre individuella

NEDRE VÄNSTRA
inre kollektiva

NEDRE HÖGRA
yttre kollektiva


Den ÖVRE VÄNSTRA kvadranten behandlar de inre individuella aspekterna av mänskligt medvetande, som studeras inom utvecklingspsykologi, i både dess konventionella och kontemplativa former.

Den ÖVRE HÖGRA kvadranten behandlar de yttre individuella aspekterna av mänskligt medvetande, som studeras av neurologi och kognitivbeteende vetenskap.

Den NEDRE VÄNSTRA kvadranten behandlar de inre kollektiva aspekterna av mänskligt medvetande, som studeras av samhällvetenskap: kulturpsykologi och antropologi. .

Den NEDRE HÖGRA kvadranten behandlar de yttre kollektiva aspekterna av mänskligt medvetande, som studeras av sociologi..

Västerländsk kultur tenderar att överbetona de högra kvadranterna (hjärnforskning, sociologi), och försumma de vänstra kvadranterna (själviakttagelser, mänsklig kultur). Den integrerande modellen av medvetandet ställer till rätta denna obalans genom att peka på betydelsen av de vänstra kvadranterna.

Ett sätt att komma underfund med modellen om de fyra kvadranterna är att se den ÖVRE VÄNSTRA kvadranten som primär och de andra tre kvadranterna som olika sätt som individuellt mänskligt medvetande påverkas av den materiella hjärnan, kulturella påverkan och sociala strukturer.

Ett mer radikalt perspektiv är att se de fyra kvadranterna som fyra sätt i vilket Universell Andlighet uttrycks samtidigt.

Alla fyra kvadranter är ömsesidigt beroende av varandra. Ett givet stadium av individuell utveckling (t ex abstrakt tänkande) kommer att reflekteras i stadium av neurologisk utveckling (t ex Neocortex), stadium av kulturell utveckling (t ex rationalisering) och stadium av socialt utveckling (t ex industrialisering).

Varje kvadrant består av nio nivåer/stadium. Att kombinera kvadranter med nivåer ger den "alla kvadranter, alla nivåer" modellen av integrativt filosofi.Back to the Core Concepts page.